Бұл төбелердің жəне оларды өзара жалғастыратын немесе қосатын тікелей байланыстардың жиынтығы. Граф

C++ Builder ортасында құрылатын қосымшаның орындалуы кезінде экранға шығатын визуальдық бөлімінің негізгі компоненті: Form

C++Builder ортасында құрылатын қосымшалардағы тізімнің көмегімен таңдау жұмысын ұйымдастыру үшін Standart панелінің ... компоненттерін қолдануға болады. ListBox, ComboBox

C++Builder ортасында программалауда, программа ұсынатын мүмкіндіктердің бірін немесе қатарынан бірнешеуін таңдау үшін ауыстырғыштар (переключатель, флажок) қолданылады. Олар: CheckBox, RadioButton, RadioGroup

cerr, clog ағындарының қызмет қандай– қате туралы деректі шыгару

cin ағындарының қызмет қандай – енгізу

ComboBox компоненті қандай тізімдер жасауда қолданылады? Аралас

cout ағындарының қызмет қандай – шығару

DLL кітапханасының файлы *.dll

ListBox компоненті қандай тізім жасау үшін қолданылады?Қарапайым

Windows қосымшаларында Бұл төбелердің жəне оларды өзара жалғастыратын немесе қосатын тікелей байланыстардың жиынтығы. Граф қолданылатын менюлерді келесі түрлерге бөледі: жүйелік, негізгі, контекстік

Windows қосымшаларының барлығына тән меню түрі, сондықтан C++Builder-де қосымша құрғанда ... форманың өзімен қоса анықталады жүйелік

Ағын (stream- поток-)программаға енгізілетін немесе программадан алынатын ақпараттардың жиынтығын, компьютердің құрылғыларымен байланысты қарастыру үшін енгізілген абстракциялы ұғым.

Ағындардың түпкі класы ios

Алушы не шығарушы ағынның класы – ostream

Алушы не шығарушы файлдық ағынның класы- ofstream

Алушы немесе шығарушы ағыны- (output stream) , мұнда, керісінше программадан алынған деректер, файлмен байланысқан ағынға жазылады (немесе қойылады);

Аргументтің функция Бұл төбелердің жəне оларды өзара жалғастыратын немесе қосатын тікелей байланыстардың жиынтығы. Графға айнымалылардың мəндері түрінде беру:Бұл жағдайда берілетін мəндердің көшірмелері жасалады. Функцияны шақыру кезінде аргументтердің орнына мəндері анықталған айнымалылар беріледі. Айнымалылардың типтері сəйкес аргументтердің типтерімен бірдей болулары керек.

Аргументтің функцияға берілуінің түрілері- Аргументтерді сілтеме түрінде беру. Айнымалылардың мəндері түрінде беру. Тұрақты түрінде беру.

Аргументтің функцияға сілтеме түрінде беру- Сілтеме айнымалының қосалқы есімі немесе псевдонимі болып табылады. Сілтеме бойынша аргументтерді беру барысында, негізінде аргументтердің жадыдағы адрестері беріледі, яғни аргуметтердің көшірмелері жасалмайды. Функция тіке Бұл төбелердің жəне оларды өзара жалғастыратын немесе қосатын тікелей байланыстардың жиынтығы. Граф аргументтердің мəндерімен жұмыс жасайды.

Аргументтің функцияға тұрақты түрінде беру: Бұл жағдайда функцияны шақыру барысында аргументтердің орнына нақты мəндер көрсетіледі. Тұрақтылардың типтері сəйкес аргументтердің типтерімен бірдей болулары керек.

Бұл бір типке жататын арнайы деректер құрылымы. Бұл құрылым келесі түрде ұйымдастырылады, яғни оған элементті кіргізу немесе енгізу оның соңынан ғана, ал элементті шығарып алу басынан ғана жүргізіледі. КезекБұл функцияның алдын-ала жарияланатын тақырыбы, бұл функцияның тақырыбы мен денесін программада функция шақырылғаннан кейін анықтайтын Бұл төбелердің жəне оларды өзара жалғастыратын немесе қосатын тікелей байланыстардың жиынтығы. Граф жағдайларда қолданылады, яғни прототипі жарияланған функцияны жариялау програмамманың кез-келген жерінде жүргізіле береді. Функция прототипі

Бір өлшемді массив элементтерін енгізудің қандай тәсілдері бар? Массив элементтерінің мәнін массивті жариялау кезінде тікелей беру; массивтің әрбір элементін мәнін пернетақтадан енгізу; массив элементтерінің мәндерін беру үшін кездейсоқ сандар генераторын пайдалану;

Бір өлшемді массивті сұрыптаудың әдістері-тікелей таңдау (метод прямого выбора);-алмастыру немесе көпіршік әдісі (метод обмена или метод «пузырька»);-кірістіру әдісі (метод вставки).

Бір өлшемді масссивті программада қалай жариялайды? типмассивтің_аты [ұзындығы];int a[100]; //100 бүтін саннан т Бұл төбелердің жəне оларды өзара жалғастыратын немесе қосатын тікелей байланыстардың жиынтығы. Графұратын а массивті жариялауfloat mas[10]; //10 нақты саннан тұратын mas массивті жариялау

Граф дегеніміз не? - бұл төбелердің жəне оларды өзара жалғастыратын немесе қосатын тікелей байланыстардың жиынтығы. Граф өзара байланысқан төбелердің қосары, мысалы (А,С), (А,В), (В,Е) жəне т.б. арқылы анықталады.

Деректерді динамикалық жадыға орналастыру үшін арнайы бір əдістер бойынша ұйымдастырылатын құрылымдар қолданылады, программалауда бұл құрылымдарды ... деп атайды. деректердің динамикалық құрылымдары

Деректердің берілу бағытына байланысты ағын, мұндай ағындар деректі оқу мен жазуды қатар орындайды. екі бағыттағы ағындар

Деректердің берілу ба Бұл төбелердің жəне оларды өзара жалғастыратын немесе қосатын тікелей байланыстардың жиынтығы. Графғытына байланысты ағын, программадан алынған деректер, файлмен байланысқан ағынға жазылады (немесе қойылады); Алушы н/е шығарушы ағын

Деректердің берілу бағытына байланысты ағын, файлмен байланысқан мұндай ағындардан деректер оқылады (немесе алынады) да, ол деректер программадағы айнымалыларға беріледі енгізуші ағын

Деректердің берілу бағытына байланысты ағындар үш топқа бөлінеді: енгізуші ағыны (input stream-потоки ввода, алушы немесе шығарушы ағыны (output stream), екі бағыттағы ағындар (input- output stream

Деректі файлға жазу үшін файл мен программаны байланыстыратын алушы файлдық а Бұл төбелердің жəне оларды өзара жалғастыратын немесе қосатын тікелей байланыстардың жиынтығы. Графғын класының объектісін жариялайды. ofstream file_object ("файлдыңАты");

Деректі файлға жазу үшін файл мен программаны байланыстыратын алушы файлдық ағын класының объектісін жариялайды. Программадаға жариялануы: ofstream file_object ("файлдыңАты");

Динамикалық жады - программаның орындалуы кезінде жедел жадыдан берілетін, бірақ, программада əдейі қарастырылмаған болса, өздігінен пайдаланылмайтын бос тұратын жады бөлігі

Динамикалық жадыдан алған орынды босату үшін қолданылатын амал delete амалы

Динамикалық жадыдан орын алу үшін қандай амал қолданылады? New амалы

Динамикалық құрылымдардың қандай түрлері бар? Тізім стек Кезек бинарлық ағаштар (бинарные деревья)

Динамикалық құрылымдардың элементі кем дегенде екі өрісі бар болатын құрылыммен (struct Бұл төбелердің жəне оларды өзара жалғастыратын немесе қосатын тікелей байланыстардың жиынтығы. Граф) анықталады. Өрістерд біреуінде стандарт типтер, қолданушы құратын типтер түріндегі типтер түріндегі немесе т.б. деректер сақталады, ал екінші өріс міндетті түрде көрсеткіш болады.

Динамикалық құрылымдармен жұмыс жасау үшіін қолданылатын жады қалай аталады? Деректерді динамикалық жадыға орналастыру үшін арнайы бір əдістер бойынша ұйымдастырылатын құрылымдар қолданылады, программалауда бұл құрылымдарды деректердің динамикалық құрылымдары деп атайды.

Екі бағыттағы ағын класы- iostream


documentanethun.html
documentanetpev.html
documentanetwpd.html
documentaneudzl.html
documentaneuljt.html
Документ Бұл төбелердің жəне оларды өзара жалғастыратын немесе қосатын тікелей байланыстардың жиынтығы. Граф